header__side
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφόρηση Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου  

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τρίτων προσώπων και Πρόσθετων Δεδομένων ασφαλισμένων στο πλαίσιο τροχαίου ατυχήματος ή της ασφαλιστικής περίπτωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. 

1. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής η «Εταιρία») είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274, τηλέφωνο 210-6829601, email: info@europisti.gr.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της και τη διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης τρίτων προσώπων που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, ως και ασφαλισμένων της από ασφαλιστικές περιπτώσεις, σχετιζόμενων με την ασφάλιση οχήματος. Η Εταιρία ενεργεί, κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά περίπτωση ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

2. Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία Δεδομένων είναι:
α. Η διαχείριση της ζημιάς που προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα ή άλλη ασφαλιστική περίπτωση (συμπληρωματικοί κίνδυνοι), που συνδέονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου  και ειδικότερα ο έλεγχος των προϋποθέσεων, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων  και ο διακανονισμός και καταβολή της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αποζημίωσης κατ΄ εφαρμογήν του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.).
β. Η συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που απορρέουν από το εκάστοτε  ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ο ν. 489/76 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις, καθώς και ο ν. 2496/1997. 
γ. Διεξαγωγή ερευνών που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει (i) σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης, δηλώσεις ατυχημάτων ή αιτήσεις αποζημιώσεων για προηγούμενα ατυχήματα για την αποφυγή/ περιστολή της ασφαλιστικής απάτης και (ii) για τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών από την ποιότητα των παρεχόμενων από την Εταιρία υπηρεσιών .

3. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που συλλέγει η Εταιρία, στο πλαίσιο της λειτουργίας της και για τους ως άνω σκοπούς, βασίζεται: 
α) στην εκτέλεση της σύμβασης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) 
β) στη συγκατάθεσή σας (κατά περίπτωση), 
γ) στη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. τη σχετική με την ιδιωτική ασφάλιση νομοθεσία, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών κ.λπ.) και 
δ) στην εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της (π.χ. τη θεμελίωση και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της, την αποτροπή της ασφαλιστικής απάτης, τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, τη διαχείριση των επιχειρηματικών της λειτουργιών, τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.).

4. Η Εταιρία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα που περιλαμβάνονται σε έγγραφα, τα οποία έχετε οι ίδιοι γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην Εταιρία, προφορικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, όπως π.χ. με τη δήλωση της Φροντίδας Ατυχήματος, την αναγγελία ατυχήματος, με την αίτηση αποζημίωσης, αποστολή δικογραφίας, αιτίαση  κλπ. Η συλλογή των Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ή/και από έτερους τυχόν εμπλεκόμενους σε τροχαίο ατύχημα, ως και από κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (δικηγόρους κλπ). 

Επίσης, η Εταιρία ζητά και συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος, Δεδομένα από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την Εταιρία, μέρη και ειδικότερα, δημόσιους φορείς, πραγματογνώμονες, συνεργεία, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, τις άλλες εμπλεκόμενες στο ατύχημα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές κλινικές, ιατρούς, δικηγόρους, Δημόσιες Υπηρεσίες/Αρχές και τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Υ.Σ.Α.Ε.).

Η επεξεργασία Δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις κάτωθι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: 
Α. Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, κ.α.
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας, όπως π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί αριθμοί κλπ.
Γ. Οικονομικά Δεδομένα όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, Δεδομένα μισθοδοσίας κλπ
Δ. Δεδομένα Ασφάλισης/Διακανονισμού Ζημιάς όπως π.χ. Δεδομένα απαραίτητα για την εκτίμηση, έλεγχο, διαχείριση της ασφαλιστικής περίπτωσης, (π.χ. Δεδομένα ιστορικού ζημιών που προέρχονται από το αρχείο της Υ.Σ.Α.Ε. της Ε.Α.Ε.Ε.) ή Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην αίτηση αποζημίωσης και γενικά στοιχεία του φακέλου ζημίας, που τηρείται από την Εταιρία κατ’ εφαρμογήν της ΠΕΕ της ΤτΕ υπ’ αριθμ. 87/5.4.2016, καθώς και γενικά στοιχεία ζημιών, βάσει του ν. 2496/1997.

5. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν: 
Α. Σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή αιτήματός τους, όπως για την περιστολή της ασφαλιστικής απάτης, τη θεμελίωση δικαιωμάτων ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,  για τις ανάγκες του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής- Σ.Α.Π., για επανείσπραξη απαιτήσεων, κατόπιν νόμιμης ή συμβατικής εκχώρησης στην Εταιρία των δικαιωμάτων σας  κ.α. 
Β. Σε δημόσιες/δικαστικές αρχές ή την εποπτική αρχή (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος- ΤτΕ),

Γ. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Υ.Σ.Α.Ε.) σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ4-155/10.1.1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο Κέντρο Πληροφοριών και το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους,

Δ. Σε συνεργαζόμενους με την Εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης και της διαχείρισης της ασφαλιστικής περίπτωσης, όπως Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (και τυχόν συνεργάτες τους), παρόχους υπηρεσιών υγείας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, ιατρούς, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες κλπ.

6. Η Εταιρία θα διατηρήσει (σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο παραμένει ενεργή  και μη παραγεγραμμένη η αξίωση (ολικά ή μερικά). Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα διατηρήσει τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων, με ανώτερο χρονικό διάστημα τα είκοσι (20) έτη. Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

7. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το ν. 4624/2019, διατηρείτε τα εξής δικαιώματα: 

  • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Εταιρία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
  • Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα Δεδομένα σας.
  • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των Δεδομένων σας από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο 4.
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
  • Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρία τα Δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στη διακοπή του διακανονισμού της ασφαλιστικής σας περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχουν προχωρήσει οι νόμιμες διαδικασίες διαχείρισης της ζημιάς (π.χ. διαδικασίες δικαστικής επίλυσης, άμυνας σε καταγγελίες, αιτιάσεις κλπ). Σε καμία περίπτωση δε, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε προ της άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης. 

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή μέσω e-mail, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων dpo@europisti.gr. Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. 
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς και νομικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας από την Εταιρία, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

8. Με τη λήψη των συμπληρωμένων αιτήσεων, εντύπων, φορμών, των συνοδευτικών αυτών εγγράφων και κάθε άλλης πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση της Εταιρίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της, προβαίνει, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.
Η Εταιρία ενδέχεται να  κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων της, για να πραγματοποιήσει ποιοτικούς ελέγχους και ανάλυση ζημιών, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της. 

Σε κάθε περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, τα αποτελέσματα που προκύπτουν ελέγχονται πάντοτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρίας και ως εκ τούτου καμία απόφαση δεν λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

9. Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών που συμμετέχουν στην ασφάλιση με την ιδιότητα του δικαιούχου αποζημίωσης, ή γίνονται οι ίδιοι δικαιούχοι ως τρίτοι, λόγω επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης, η επεξεργασία είναι σύννομη, μόνο εάν και στο βαθμό που εγκρίνεται ή η συγκατάθεση (όπου αυτή απαιτείται) παρέχεται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η συγκατάθεση (όπου αυτή απαιτείται) για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την Εταιρία δίδεται από το ίδιο το ενήλικο πλέον πρόσωπο.

10. Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την Εταιρία και για το λόγο αυτό λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα Δεδομένα που συλλέγονται προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με της απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από την 01/11/2017 από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.

Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η Εταιρία πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών της Δεδομένων.

Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί, αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην Εταιρία, της αρμοδιότητες, της ευθύνες και τα καθήκοντά του.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε εδώ

11. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας (τηλ. 210-8119670, email dpo@europisti.gr). Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628, e-mail contact@dpa.gr), η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών. Επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
MONDIAL ASSISTANCE
INTERPARTNER ASSISTANCE