header__side
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα 

Ενημέρωση Υποψηφίων Υπαλλήλων για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Γενικές πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής η «Ευρωπαϊκή Πίστη») είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274, τηλέφωνο 210 6829601, email info@europisti.gr.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη διατηρεί προσωπικό (φυσικά πρόσωπα) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, τόσο στα κεντρικά της γραφεία όσο και σε καταστήματά της, με σκοπό την εκτέλεση, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες και τους μετόχους της.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού της, ενεργεί κατά κύριο λόγο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2. Σκοπός της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και τα δεδομένα που σας ζητώνται να συμπληρώσετε μέσω του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Πίστης (https://www.europaikipisti.gr/gr/ypovoli_viografikou) είναι τα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά σας για την πλήρωση θέσεων στην Εταιρία μας. Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μόνο για το σκοπό αυτό. Για την ορθή αξιολόγησή σας, τα στοιχεία που συμπληρώνετε θα πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

3. Είδος της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Με τη λήψη του βιογραφικού σας σημειώματος και των λοιπών στοιχείων που σας ζητώνται για την πρόσληψή σας στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η τελευταία προβαίνει, για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων), όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή ή καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεν κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της πρόσληψης ενός νέου υπαλλήλου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υπαλλήλων αξιολογούνται πάντα από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Πίστης.

4. Χρονικό διάστημα διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρας
Αν η αίτηση πρόσληψής σας γίνει δεκτή, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει και θα επεξεργάζεται σύννομα τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκέσει η εργασιακή σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα διατηρήσει τα δεδομένα σας (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή) για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής ή άλλης εθνικής, ευρωπαϊκής η διεθνούς νομοθεσίας ή έως ότου να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής των κατά νόμο σχετικών με τη σύμβαση εργασίας/ έργου εκατέρωθεν αξιώσεων.

Αν η αίτηση πρόσληψης που έχετε υποβάλει μέσω του ιστότοπου της Ευρωπαϊκή Πίστη δε γίνει δεκτή, η τελευταία θα διατηρήσει τα υποβληθέντα στοιχεία και το βιογραφικό σας σημείωμα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή τους, εφόσον έχετε ρητώς συγκατατεθεί σε αυτό. Μετά το πέρας του έτους, θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για τη δυνατότητα επανυποβολής του βιογραφικού σας.

5. Τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:
Α) Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
Β) Το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα σας.
Γ) Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.
Δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.
Ε) Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε από την Ευρωπαϊκή Πίστη τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ΣΤ) Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τη βάση δεδομένων μας.
Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@europisti.gr. Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που ενδέχεται να εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

6. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλετε, ως υποψήφιοι και μόνο για το σκοπό αυτό, διατηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Πίστης και δε διαβιβάζονται για κανένα λόγο σε τρίτα μέρη, έως την οριστική διευθέτηση της υποψηφιότητάς σας. Μετά την πρόσληψή σας ή μη, εφαρμόζονται όσα ανωτέρω στην παράγραφο 4 προβλέπονται.

7. Η ασφάλεια των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από τις 01/11/2017 από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε. Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Πίστη, πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε στο εταιρικό site, στη διεύθυνση https://www.europaikipisti.gr/el/asfaleia-plhroforiwn/politikh-asfaleias-plhroforiwn.

8. Τρόπος υποβολής καταγγελίας/διαμαρτυρίας
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α: τηλ. 210-8119745/ email dpo@europisti.gr.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων/καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (contact@dpa.gr), όπως επίσης και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6475600/fax. 210-6475628.

Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
MONDIAL ASSISTANCE
INTERPARTNER ASSISTANCE