header__side
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφορίες προς τους Αντισυμβαλλόμενους Ασφαλίσεως Ζωής

(Κατ΄ άρθρο 28 του Ν.4583/2018 και άρθρο 152 του Ν 4364/2016)

Το έντυπο αυτό συντάχθηκε, στο πλαίσιο της προσυμβατικής σας ενημέρωσης, με σκοπό να σας ενημερώσει για τα προϊόντα Κλάδου Ζωής της Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Το παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς ασφάλισης που έχει δημιουργηθεί για σας. Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό για οποιαδήποτε απορία σας και να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ιδρύθηκε το 1977 από μια ομάδα 19 ασφαλιστών καριέρας με βαθιά γνώση του θεσμού των ασφαλίσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με βασική επιδίωξη τη δημιουργία μιας υποδειγματικής ασφαλιστικής εταιρίας. Είναι Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000, Α.Φ.Μ. 094060402), που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ασφαλίσεων Ζωής καθώς και των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών (Γενικών Ασφαλίσεων). Πρόκειται για Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το Μάρτιο του 1997. Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της η Εταιρία έχει διαγράψει, χωρίς καμία ξένη οικονομική υποστήριξη και μέσα σ' ένα οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης και προόδου, έχοντας καταξιωθεί στη συνείδηση των ασφαλισμένων της, των συνεργατών της, των μετόχων της, των αντασφαλιστών της, της Δημόσιας Διοίκησης και των τρίτων γενικότερα, ως εταιρία υψηλού κύρους και αξιοπιστίας, στηριζόμενη αποκλειστικά στις διοικητικές της αρχές, στο κοινό όραμα των ανθρώπων της, στους στρατηγικούς της στόχους και στην επιχειρηματική της φιλοσοφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία, που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατομικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο με ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ διατηρεί αναλλοίωτη στο χρόνο τη φιλοσοφία της να είναι κοντά στους Ασφαλισμένους της, με ανθρώπινο πρόσωπο την κρίσιμη στιγμή της αποζημίωσης, εξυπηρετώντας τους με συνέπεια και αφοσίωση. Η φιλοσοφία αυτή, που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της εταιρίας και το σύνολο των εργαζομένων της, περικλείεται στο slogan της εταιρίας «Πληρώνει Αμέσως». Μια φιλοσοφία η οποία αποτέλεσε την κύρια ωστική δύναμη που οδήγησε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, μέσα σ' ένα οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, στη σημερινή εξέχουσα θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής και τα Κεντρικά της Γραφεία στη διεύθυνση:
Λ. Κηφισίας 274 - 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6829601 - Fax: 210 6844780. www.europaikipisti.gr. e-mail: info@europisti.gr 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)

1) ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Είναι η ασφάλιση που γίνεται επί της ζωής του Ασφαλισμένου και αποτελεί την προϋπόθεση για την έκδοση και την ισχύ του ασφαλιστηρίου Ζωής. Διέπεται από τους Γενικούς Ασφαλιστικούς Όρους που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο.
Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή των τιμολογίων της Βασικής Ασφάλισης Ζωής που παρέχει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (047)
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (049)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (092)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (SAFE INVEST) (116)
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (101)
ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (119)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (085/114/115)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (088/117)
SAFE PLAN - ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (100)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (118)
FLEXI PLAN - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ (142)
FLEXI ACCOUNT PLUS - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ (144)

2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ) 
Προστίθενται στο ασφαλιστήριο Ζωής εφόσον το επιλέξει ο Λήπτης της Ασφάλισης. Καλύπτουν τον κυρίως Ασφαλισμένο και ορισμένες από αυτές και τα Εξαρτώμενα Μέλη του (σύζυγο, ανύπανδρα τέκνα), εφόσον ζητηθεί στην αίτηση ασφάλισης. Διέπονται από τους Γενικούς Ασφαλιστικούς Όρους, τους Κοινούς Ασφαλιστικούς Όρους Συμπληρωματικών Παροχών και τις Ειδικές Διατάξεις που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των σχεδίων των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων που παρέχει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (201)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (202/204/220) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (501)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (212)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (216)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (515/221/222/219) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (301)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (312)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΙΦΕ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (313)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (303)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (484)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ (510)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (479) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (522)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (487)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 100 (425/456)
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (426)
ΥΠΕΡΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (428/429)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (430)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (432)
ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (433)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (488/489)
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ HEALTH DIAGNOSIS (558)
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ CHECK UP (442)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ MEGACARE 100-150-500 (480/481/486)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ HEALTH PLAN – ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (555)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ FAMILY PLUS -ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (556)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - HEALTH 4 ALL (559)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (483)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROCARE (517)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (525)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ)
Η ασφαλιστική σύμβαση που θα παραδοθεί στο λήπτη της ασφάλισης θα εκδοθεί από την έδρα της Εταιρίας στη διεύθυνση της έδρας της. Η διάρκεια της ισχύος τόσο της Βασικής Ασφάλισης Ζωής όσο και των Συμπληρωματικών Παροχών, θα αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ισχύς των Συμπληρωματικών Παροχών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής. Η ασφάλιση αρχίζει μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του ασφαλίστρου, από την 00:01 ώρα της ημέρας που έπεται εκείνης κατά την οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει παραλάβει ενυπογράφως το ασφαλιστήριο και έχει εξοφλήσει την πρώτη δόση αυτού.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται. Παρέχεται η δυνατότητα στο Λήπτη της Ασφάλισης να καταβάλει τα ετήσια ασφάλιστρα σε εξάμηνες, τρίμηνες και μηνιαίες δόσεις με επιβάρυνση 3%, 4% και 6% αντίστοιχα. Ειδικά για τα Συνταξιοδοτικά Προϊόντα με Κωδικούς 085, 114, 115 και 118 η επιβάρυνση θα είναι η εξής : εξάμηνος τρόπος πληρωμής  0.5%, τρίμηνος τρόπος πληρωμής 1%, μηνιαίος τρόπος πληρωμής 1.5%.
Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει:
Σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ΕΛ.ΤΑ., με Ταχυπληρωμή προσκομίζοντας την Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων που αποστέλλει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ στο Λήπτη της Ασφάλισης πριν από κάθε δόση πληρωμής.
Με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Λήπτη της Ασφάλισης.
Μέσω της πιστωτικής κάρτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ LIFECARD VISA, με την οποία μπορείτε να εξοφλείτε το συμβόλαιό σας έως και σε 12 άτοκες 
μηνιαίες δόσεις και παράλληλα να κερδίζετε 1% με κάθε αγορά σας, ως έκπτωση στα ασφάλιστρά σας.
Μέσω της κάρτας ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ LIFECARD CREDIT» με την οποία μπορείτε να εξοφλείτε το συμβόλαιό σας έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις και παράλληλα να κερδίζετε και επιστροφή στα ασφάλιστρά σας.
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση καταβολής των ασφαλίστρων, ο Λήπτης της Ασφάλισης θα πρέπει να ζητά υπογεγραμμένη απόδειξη στην οποία θα αναγράφονται το ποσό, η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του εισπράξαντος. Σε περιπτώσεις καταβολής με Ταχυπληρωμή μέσω Τραπέζης και ΕΛ.ΤΑ. απόδειξη αποτελούν τα αντίστοιχα παραστατικά που εκδίδονται.

ΕΞΑΓΟΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα να ζητήσει με γραπτή αίτησή του την εξαγορά της ασφάλισης με τη συμπλήρωση (3) ετών για τα προγράμματα περιοδικών καταβολών και (1) έτους για τα προγράμματα εφάπαξ καταβολής, από την έναρξη της ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής. Το ύψος της εξαγοράς εξαρτάται από το σχέδιο της Βασικής Ασφάλισης Ζωής, το ασφαλισμένο κεφάλαιο, τη διάρκεια, την ηλικία του Ασφαλισμένου, τη χρονική περίοδο που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της ασφάλισης και τυχόν ποσά ανεξόφλητων δανείων και τόκων. Όσο περισσότερα είναι τα έτη που έχουν παρέλθει από την έναρξη ισχύος της Βασικής Ασφάλισης Ζωής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία εξαγοράς.  Με την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο έχει αξία εξαγοράς, εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης διακόψει την καταβολή των ασφαλίστρων, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει σε ισχύ την ασφάλισή του μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης με ελαττωμένο κεφάλαιο. Το ελαττωμένο κεφάλαιο υπολογίζεται με βάση την αξία εξαγοράς κατά την ημερομηνία της διακοπής καταβολής των ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή, ακυρώνονται αυτόματα τυχόν Συμπληρωματικές Παροχές (Προσαρτήματα) του ασφαλιστηρίου. Το ασφαλιστήριο πλέον καλείται «Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλίστρου».
Σημειώνεται ότι οι πρόσκαιρες Βασικές Ασφαλίσεις Ζωής δεν προβλέπουν δικαίωμα εξαγοράς και ελευθεροποίησης.
Οι εγγυημένες αξίες εξαγοράς για κάθε έτος της διάρκειας ισχύος της ασφάλισης αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ UNIT LINKED
Ο Λήπτης της Ασφάλισης επιλέγει στην αίτηση ασφάλισης τα αμοιβαία κεφάλαια με τα οποία θα συνδέονται οι παροχές του Ασφαλιστηρίου. Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει με γραπτή αίτησή του την αλλαγή των αμοιβαίων κεφαλαίων με άλλα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα από την Εταιρία. 

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ UNIT LINKED
Η αξία του αποταμιευτικού λογαριασμού του ασφαλιστηρίου ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων τα οποία έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό επί την τιμή εξαγοράς του μεριδίου. Το επενδυόμενο μέρος του ασφαλίστρου είναι το ποσό το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό του καθαρού καταβαλλόμενου ασφαλίστρου και το οποίο επενδύεται σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Αποταμιευτικός λογαριασμός του ασφαλιστηρίου πιστώνεται:
με το επενδυόμενο μέρος του ασφαλίστρου
με τις έκτακτες καταβολές ασφαλίστρου
Ο Αποταμιευτικός λογαριασμός του ασφαλιστηρίου χρεώνεται:
με τα έξοδα επένδυσης
με τα έξοδα διαχείρισης
με το κόστος θανάτου

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ UNIT LINKED
Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα να ζητήσει με γραπτή αίτησή του την εξαγορά της ασφάλισης με τη συμπλήρωση (3) ετών για τα προγράμματα περιοδικών καταβολών και (1) έτους για τα προγράμματα εφάπαξ καταβολής, από την έναρξη της ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής. Η αξία της μερικής ή ολικής εξαγοράς είναι ποσοστό της αξίας του αποταμιευτικού λογαριασμού, όπως εξειδικεύεται στους όρους του συμβολαίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο Λήπτης της Ασφάλισης μπορεί να ασκήσει το Δικαίωμα Υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης. Η κοινοποίηση υπαναχώρησης του αντισυμβαλλόμενου συνεπάγεται την εφεξής απαλλαγή τους από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.
 
Η Εταιρία, στην περίπτωση αυτή, δικαιούται να παρακρατήσει για την κύρια ασφάλιση ένα (1) μηνιαίο ασφάλιστρο και το 1/12 του ετήσιου ασφαλίστρου για τις συμπληρωματικές καλύψεις. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με διάρκεια ίση ή μικρότερη των έξι (6) μηνών, καθώς και στις συμβάσεις όπου λόγω της ιδιότητας του Λήπτη ή των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση, ο αντισυμβαλλόμενος δεν χρειάζεται ειδική προστασία. Η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει Δικαίωμα Εναντίωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 2. Παράγραφος 6 του Ν. 2496/97.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ UNIT LINKED
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου, με συστημένη επιστολή του προς την Εταιρία. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου εφόσον ο Λήπτης έχει δικαίωμα εναντίωσης λόγω μη παράδοσης είτε του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, ή των ασφαλιστικών όρων που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση. Σε περίπτωση υπαναχώρησης θεωρείται ότι το συνολικό ασφάλιστρο, μετά την αφαίρεση μηνιαίου κόστους τυχόν εγγυημένης κάλυψης, έχει πιστωθεί στον αποταμιευτικό λογαριασμό του ασφαλιστηρίου, οπότε η Εταιρία επιστρέφει την αξία του αποταμιευτικού λογαριασμού του ασφαλιστηρίου, όπως αυτή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την αξία εξαγοράς μεριδίων κατά την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρία της δήλωσης υπαναχώρησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η καταγγελία του ασφαλιστηρίου γίνεται με συστημένη επιστολή σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων ενός εκ των δύο μερών δηλ. του Λήπτη της Ασφάλισης ή της Εταιρίας που έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Η έκθεση συντάσσεται εντός των καθορισμένων από το Νόμο χρονικών ορίων, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της www.europaikipisti.gr. Η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχεται δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλομένου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ειδικές πληροφορίες που αφορούν στη συγκεκριμένη σύμβαση ασφάλισης ζωής, όπως ενδεικτικές τιμές της αξίας εξαγοράς και του κεφαλαίου ελευθέρου περαιτέρω καταβολών και του βαθμού στον οποίο αυτά είναι εγγυημένα, πληροφορίες για τα ασφάλιστρα που αφορούν σε κάθε κάλυψη, κύρια ή συμπληρωματική, καθορισμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στις συμβάσεις που συνδέονται με επενδύσεις, καθώς και οι κίνδυνοι που υφίστανται σε περίπτωση που προχωρήσετε στη σύμβαση, περιλαμβάνονται στην προσφορά ασφάλισης που έχει δημιουργηθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ενημερωτικού έντυπου πληροφοριών.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Πριν από την σύναψη της σύμβασης ασφάλισης η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ παρέχει συμβουλές για τα πωλούμενα προϊόντα της. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε ότι αφορά το ασφαλιστήριο, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την εφαρμογή των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών Αθηνών.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων/αιτιάσεων των ασφαλισμένων είναι ο εξής: Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ-Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία, απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σύμφωνα με την πολιτική της, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Για σχετιζόμενες με την ασφάλιση παράνομες πράξεις ή παραλείψεις  των διανομέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να προσφεύγει στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε άλλο Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
Σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
MONDIAL ASSISTANCE
INTERPARTNER ASSISTANCE