Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, παρέχετε στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. το δικαίωμα διατήρησης και χρήσης αυτής, με σκοπό να λαμβάνετε με ηλεκτρονικό (ψηφιακό) τρόπο τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση θα διατηρηθεί στις βάσεις δεδομένων της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας.
Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δε θα διαβιβασθεί σε τρίτους. 

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή/και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 210 8119670, email helpcustomer@europisti.gr), τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για τον ως άνω σκοπό.
 
top